جزوه آموزشی مکانیک روباتها

1397/05/22

در این جزوه مکانیک روباتها برای بچه های کمتر از 14 سال شرح داده شده است.

جزوه آموزشی الکترونیک روباتها

1397/05/22

در این جزوه آموزشی، الکترونیک روباتها برای بچه های کمتر از 14 سال شرح داده شده است.

جزوه آموزشی الکترونیک دیجیتال و الگوریتم نویسی

1397/05/24

در این جزوه آموزشی اصول الکترونیک دیجیتال با روشی ساده و قابل درک برای بچه های کمتر از 14 سال شرح داده شده است. همچنین الگوریتم نویسی نیز با ذکر چند مثال توضیح داده شده است تا بچه ها با اصول الگوریتم روباتهای تعقیب کننده نور، آتشنشان و ... آشنا شوند.